Antibiotikaresistens -   övervakning i Sverige: ResNet Antimicrobial resistance - surveillance in Sweden: ResNet

The program quite often respond as shown below ... just do what it asks you to do: "click here"

Session timeout
Your session has timed out due to inactivity.
Click here to proceed to the start page. 

Another recurring and hitherto unsolved problem is that it sometimes signals a "Failed to...." - just press the reload button a few times and most often it will respond.

 


To use ResNet you need to know something of Swedish Susceptibility Testing.

Begränsning: Lokala data måste tolkas med stor försiktighet eftersom underlaget i många fall är för litet för att man ska kunna dra säkra slutsatser om förändringar över tid”. Disclaimer: Local data should be interpreted with caution since in many cases the number of investigated isolates is limited.
Att söka i ResNet: ResNet bygger oftast på svenska laboratoriers resistensbestämning av bakterier isolerade i konsekutiva rutinodlingar. Detta dokument ger vägledning till hur man bäst söker i ResNet.

Att samla och registrera resultat i ResNet: Svenska laboratorier samlar oh registrerar resultat till ResNet. Hur detta bör gå till regöres för i ett särskilt dokument - Att samla och registrera resultat i ResNet.

ResNet is based on routine susceptibility testing in Swedish laboratories. However, ResNet prents only quantitative data and the data is quality assured through the joint action between Swedish microbiological laboratories and the Swedish Reference Group of Antibiotics´ subcommittee on methodology, SRGA-M. 
The advice below on how to successfully find information on the type of resistance you are looking for should be read before you go on to ResNet itself.

1. Staphylococcus aureus

 • MRSA - sök oxacillin och från 2004 cefoxitin
 • makrolidresistens - sök erytromycin
 • aminoglykosidresistens - sök aktuell aminoglykosid
 • klindamycin - sök klindamycin
 • fusidinsyra - sök fusidinsyra

1. Staphylococcus aureus

 • MRSA - use oxacillin and from 2004 cefoxitin
 • macrolide resistance - use erythromycin
 • aminoglycoside resistance - use respective aminoglycosids
 • clindamycin - use clindamycin
 • fusidic acid - use fusidic acid

2. Streptococcus pneumoniae

 • penicillinresistens - sök oxacillin 
  (obs! ger I + R, dvs MIC>0.125 mg/L). 
 • cefalosporinresistens - orala medel - sök oxacillin
 • makrolidresistens - sök erytromycin
 • trimetoprimsulfaresistens - sök trimetoprimsulfa
 • doxycyklin m fl tetracyklinderivat - sök tetracyklin

2. Streptococcus pneumoniae

 • penicillin resistance - use oxacillin (the proportion of isolates with I or R are given, e.g. MIC>0.125 mg/L). 
 • cefalosporin resistance - oral drugs  - use oxacillin
 • macrolide resistance - use erythromycin
 • cotrimoxazole resistance - use trimethoprimsulfamethoxazole
 • doxycycline a o tetracyclines - use tetracycline

3. Streptococcus pyogenes

 • penicillinresistens existerar inte men screenas för av enstaka lab med hjälp av oxacillin - sök oxacillin.
 • cefalosporinresistens - existerar inte och resistensbestämning utföres ej (se penicillinresistens).
 • ERGAS, dvs makrolidresistens - sök erytromycin.
 • doxycyklin m fl tetracyklinderivat - sök tetracyklin

3. Streptococcus pyogenes

 • penicillin resistance does not exist. Occasional laboratories screen for the occurrence using an oxacillin disk.
 • cefalosporine resistance does not exist.  
 • ERGAS, i.e. macrolide resistance - use erythromycin.
 • doxycycline a o tetracyclines - use tetracyclines.

4. Haemophilus influenzae 

 • betalaktamasproduktion - sök penicillin V
 • kromosomal penicillinresistens (penicillin, lorakarbef, cefuroxim) - sök lorakarbef
 • doxycyklin m fl tetracyklinderivat - sök tetracyklin
 • trimsulfaresistens - sök trimetoprimsulfa

4. Haemophilus influenzae 

 • betalactamase production - look up ampicillin
 • chromosomal penicillin resistance, aka "nonbetalactamase ampicillin resistance" (penicillin V, ampicillin, lorakarbef, cefuroxime) - look up lorakarbef
 • doxycycline a.o. tetracycline resistance- use tetracyclines
 • cotrimoxazole resistance - use trimethoprimsulfamethoxazole

5. Escherichia coli

 • ampicillinresistens - sök ampicillin
 • cefalosporinresistens - sök cefadroxil. Oavsett vilken annan cefalosporin man är intresserad av kommer resistensen mot denna vara lika med eller lägre än den andel E.coli som rapporterats R för cefadroxil. 
  Cefadroxil upptäcker men karakteriserar ej ESBL m fl betalaktamaser med utvidgat spektrum. 
 • mecillinamresistens - sök mecillinam
 • kinolonresistens - sök norfloxacin (t.o.m 2001) och nalidixinsyra (fr.o.m. 2002). 
  Nalidixinsyra upptäcker all kinolonresistens men överskattar till viss del det kliniska problemet. I de fall man vill karakterisera och gradera kinolonresistensen måste ytterligare en till två kinoloner testas.
 •  aminoglykosidresistens - sök den aktuella aminoglykosiden. Svenska laboratorier använder olika aminoglykosider i sin resistensbestämning varför en enstaka karta sällan ger en heltäckande bild. Viss korsresistens föreligger mellan aminoglykosiderna. 
 • nitrofurantoinresistens - sök nitrofurantoin

5. Escherichia coli

 • ampicillin resistance - look up ampicillin
 • cefalosporin resistance - use cefadroxil
  Cefadroxil will catch almost all cefalosporin resistance in E.coli and Klebsiella pneumoniae.
 • mecillinam resistance - use mecillinam
 • quinolone resistance - use norfloxacin (until 2001) and nalidixic acid (from 2002).
  Nalidixic acid will discover all quinolone resistance but will to some extent overestimate the clinical problem. In individual cases where it is important to characterize and grade quinolone resistance ciprofloxacin susceptibility should be investigated.  
 • aminoglycoside resistance - use respective aminoglycoside.  There is some cross resistance among aminoglycosides.  
 • nitrofurantoin resistance - use nitrofurantoin

6. Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae skickas i stor utsträckning för typning och resistensbestämning till Neisseria-laboratoriet, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Örebro.  Laboratoriet visar årliga MIC-distributioner av kliniska isolat. Välj datakollektion "samtliga", antibiotika "samtliga" och årtal "samtliga" för att erhålla en lista över alla tillgängliga data. 

 

6. Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae isolated in Sweden are to a large extent sent to the Dept for Neisseria at Clinical microbiology, University hospital, Örebro in Sweden, for typing and susceptibility testing. The Neisseria laboratory displays yearly MIC-distributions of clinical isolates found in Sweden. Chose datacollection "all", antibiotics "all" and year "all" to obtain a table of all the MIC-distributions available.  

 

7. Salmonella, Shigella, Campylobacter

För resistensövervakningen av Salmonella, Shigella och Campylobacter bedriver ett antal laboratorier i landet resistensbestämning av konsekutiva kliniska isolat (repeat samples uteslutna).  

7. Salmonella, Shigella, Campylobacter 

For the surveillance of antimicrobial resistance in Salmonella, Shigella and Campylobacter a number of Swedish laboratories perform susceptibility tests on consecutive clinical isolates (repeat samples excluded).

8. Helicobacter pylori 

För resistensövervakningen av Helicobacter pylori bedriver några laboratorier i landet resistensbestämning av konsekutiva kliniska isolat (repeat samples uteslutna).  

8. Helicobacter pylori

For the surveillance of antimicrobial resistance in Helicobacter pylori a number of Swedish laboratories perform susceptibility tests on consecutive clinical isolates (repeat samples excluded).

Övriga bakterier

För Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Helicobacter m fl finns mer sporadisk information än för ovan nämnda bakterier. 
För att hitta resultat på dessa: gör breda sökningar med få specifikationer! Specificera bateriearten men varken antibiotikum (alla) eller årtal (alla). Välj sedan i den tabell som visas. 

Other bacteria

For other bacteria than those above (Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter, Helicobacter) the amount of information is more limited. 
To find the results for these bacteria do not narrow the specifications unnecessarily. Specify the species but chose all antibiotics and all f years. The pick your choice from the table presenting the results. 

I Sverige har RAF-M (Referensgruppen för antibiotikafrågors metodgrupp) och Smittskyddsinstitutet (SMI) i samverkan med de svenska mikrobiologiska laboratorierna i Boden/Luleå (Sunderbyn), Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg (Sahlgrenska universitetssjukhuset), Halmstad, Huddinge, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm (Karolinska sjukhuset, St Göran, Medilab), Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund sedan flera år systematiskt övervakat antibiotikaresistens hos Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli och med jämna mellanrum också hos Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa och Stenotrophomonas maltophilia. Endast kvantitativa mätresultat (MIC och/eller zoner) har accepterats som underlag för denna resistensmätning.

Resultaten har efter sammanställning på olika sätt distribuerats till svensk mikrobiologi och infektionsmedicin. De har också presenterats som grafer och tabeller i olika sammanhang (RAF- och RAF-M-dagar, STRAMA-dagar, SMI-dagar, Riksstämmor, Internationella kongresser mm).

Nu har ARG-gruppen (Antibiotika Resistens Gruppen) vid SMI tillsammans med övriga intressenter skapat ett smidigt sätt att inhämta och presentera data över internet, ResNet. Ett sådant har tidigare saknats. ResNet har bekostats av SMI som också genom Generaldirektörens försorg ansvarar för att säkra programvara och databaser.

Under sommaren 2002 "laddas" ResNet med data från föregående år. Det innebär att för flera av arterna kommer ResNet att redan från start presentera nästan 10 års nationella "kvalitetsmärkta" resistensdata. Respektera det faktum att laboratorierna i Sverige, i motsats till hur brukligt är, valt att inte vara anonyma i den kvalitetsgranskning som den publika presentationen av mätdata innebär.

De data som laboratorierna bidrar med i den nationella övervakningen ägs gemensamt av laboratorierna, RAF-M och SMI. Varje deltagande laboratorium förfogar fullt ut över sina egna data. Laboratorierna namnges i alla presentationer av data. En lista över aktuella laboratorier finns också publicerad på ResNet´s hemsida. Den som vill använda samlade eller enstaka data från ResNet (undantag enstaka laboratorium som använder egna data) refererar i sin presentation till "Svensk resistensövervakning ResNet, årtal, http://www4.smittskydds-institutet.se" (data published on the Swedish antimicrobial resistance surveillance website, ResNet, year, http://www4.smittskyddsinstitutet.se").

In Sweden the Swedish Reference Group of Antibiotics´ subcommittee on susceptibility testing (SRGA-M) and the Swedish Institute for Infectious Diseases in collaboration with the Swedish clinical microbiology laboratories in Boden/Luleå (Sunderbyn), Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg (Sahlgrenska universitetssjukhuset), Halmstad, Huddinge, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm (Karolinska sjukhuset, St Göran, Medilab), Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro and Östersund have performed systematic surveillance of resistance development and testing proficiency for many years. Since 1994, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Haemophilus influenzae have been surveyed each year. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia have been part of the surveys on one or several occasions during this time.

All results from 1994 and onwards will be available through ResNet by the end of 2002.  

The data shown on ResNet is jointly owned by the Swedish microbiological laboratories, The Swedish Reference Group of Antibiotics´ subcommittee on methodology (SRGA-M) and the The Swedish Institute for Infectious Disease Control. The names of the laboratories should be mentioned in presentations of data from ResNet (see above). 

Anyone who wishes to use collective or separate data from ResNet should refer to "Data from the Swedish antimicrobial resistance surveillance program - ResNet, year, http://www4.smittskyddsinstitutet.se".

 

 

Att söka i ResNet

Inmatningsrutiner är tillgänglig för den som givits behörighet att förse ResNet med data. Det innebär att alla svenska laboratorier erhållit behörighet och särskilda instruktioner för inmatning av data.

Sökrutiner är utan inloggningsförfarande och tillgängliga för alla!

Att använda sökrutinerna i ResNet?

 1. ResNet kan nås via SMI's hemsida (www.smittskyddsinstitutet.se), via RAF:s hemsida (www.srga.org) och via STRAMA:s hemsida (www.strama.org).
 2. ResNet har språkstöd för svenska och engelska. Välj språk i övre högra hörnet.
 3. Klicka på Sök databas - och välj i den meny som presenteras:

 

Visa registrerade data

Datakollektioner

se nedan
 

Art

se nedan

Antibiotikum

se nedan

År

se nedan
 

Sortera efter

se nedan

 

Datakollektion - välj om du vill söka "100-stamsstudier", "EARSS-data" eller "Övriga" eller "Samtliga" typer av data.

Art - här listas de arter för vilka resultat förekommer i databasen. Vanligen gör man klokt i att välja en art - inte "Alla". Undantag - om man i nästa två val (Antibiotikum och Årtal) väljer ett antibiotikum och ett årtal kan man i art-tabellen välja "alla arter" utan att i presentationen bli överväldigad av sökresultatet.

Antibiotikum - här listas de antibiotika för vilka resultat förekommer i databasen.

Om man i nästa val - Årtal - tänker välja endast ett årtal är det framgångsrikt att i antibiotikavalet ange "alla".

Om man i nästa val - Årtal - tänker välja "alla" bör man i antibiotikavalet vara selektiv för att inte sökningen ska bli ohanterlig.

 

År - välj ett eller alla. Väljer man alla kan det ta tid att sammanställa sökresultatet - förlora inte tålamodet. Ett tips är att välja ett och då gärna ett tidigare årtal - presentationen av sökresultatet går då ganska snabbt och i den skärmbild som presenterar sökningsresultatet kan man välja att titta på ett "alternativt årtal" eller ett "valfritt antal år framåt" - det sistnämnda ger för 100-stamsstudier en mycket användbar tabell med tidsmässigt och geografiskt sorterade data.

Sortera efter - den tabell som presenterar sökresultatet kan erhållas sorterad efter art, antibiotikum eller årtal.

Sökresultatet presenteras i en tabell där varje rad representerar antingen "en 100-stamsstudie" (vilket innebär att raden representerar en Sverige-karta med resultat från alla 30 laboratorier) eller ett enstaka material av typen "övrigt". Framför varje rad i tabellen visas SMI-logon. Markera SMI-logon för att se resultatet av sammanställningen.

Om tabell-raden representerar en 100-stamsstudie visas en Sverigekarta. I kartan är de olika länens individuella resultat representerade av en procent-siffra med eller utan en understrykning.

Siffrorna kan vara svarta, blå eller röda. Svart siffra innebär att resistensfrekvensen är oförändrad jämfört med föregående år; blå siffra att den sjunkit och röd siffra att den stigit. Tanken bakom detta är att man snabbt skall kunna skaffa sig en uppfattning om huruvida resistensen generellt ökat eller minskat i landet eller del av landet.

Understrukna siffror kan markeras för visning av demografisk tabell och graf enligt beskrivningen nedan. Icke understrukna siffror representerar ett enkelt genomsnitt av 2 - 4 laboratoriers resultat inom ett län (Skåne, Västra Götaland och Stockholm). De enstaka laboratoriernas resultat kan då sökas i tabellen vid sidan om kartan.

Under kartan och tabellen finns ett par mycket användbara knappar: byt art, antibiotikum eller årtal för sökningen samt "visa X antal år framåt". Exempelvis: en primär sökning gjordes för S.pyogenes, erytromycin och året 1994. Under Sverige-kartan väljer man "Visa 8 år framåt". En tabell med alla läns alla data för 9 år visas.

Genom att klicka på ett resultat (i karta eller tabell) visas dels en distribution av mätdata (zon-histogram eller MIC-histogram) och dels sammanställningen över de demografiska uppgifter som lämnades av det registrerande laboratoriet (se nedan).

Om antalet observationer överstiger 100 visas i grafen en Y-skala med sorten procent, annars med sorten "antal". Skalan på Y-axeln är alltid 0-50 (% eler antal) och på X-axeln 0-50 mm eller <0.002 - >256 mg/L.

Om man "högerklickar" på bilden ges möjlighet att kopiera eller spara bilden på den egna datorn under ett valfritt namn. Bilden kan sedan användas för presentationer (antingen via "infoga bild från fil" eller genom helt enkelt välja "klistra in" i Power-Point, Word, etc).

Demografiska uppgifter inklusive metod, använda brytpunkter, inklusioner och exklusioner mm visas i en tabell.

 

Art

Campylobacter jejuni/coli

Antibiotikum

Erytromycin

Insamlat år

2000

100-stams

Ja

Metod

Lappdiffusion - Oxoid-material (RAF)

Andel resistenta

2.8%

S>=

23mm

R<=

19mm

Lappstyrka

15µg

Antal observationer

145

Land

Sverige

Län

Kronoberg

Ursprung

Öppen vård

Patientålder

Blandat

Provtyp

Feces

Finns misstanke om epidemisk spridning av resistenta stammar under insamlingsperioden?

Nej

Har smittspårning kring resistenta indexfall förekommit under mätperioden?

Nej

Har upprepade prov från samma patient uteslutits?

Ja

Kommentar

 

Registrering gjord den:

 

 

ResNet är öppet för alla. Sprid gärna kunskapen om existensen av ResNet och internet-adressen till ResNet (http://www4.smittskyddsinstitutet.se/ResNet/index.jsp). Länka gärna till ResNet från andra hemsidor.

 

 

För ARG-gruppen,

 

Gunnar Kahlmeter