Resistensbestämning (RAF)


Susceptibility testing (SRGA)


Disk diffusionsmetoden (RAF) Disk diffusion (SRGA)
MIC-bestämning med spädningsmetoder MIC-determination with dilution techniques
Etest för MIC- bestämning Etest for MIC-determination
Påvisande av betalaktamas Detection of betalactamases
Påvisande av specifika resistensgener   Detection of resistance by PCR
Art-relaterade metodologiska överväganden Species-related methodological considerations

Agarspädningsmetoden är referensmetod för bestämning av bakteriers känslighet för antibiotika, dvs kvantitativ bestämning av den minsta inhiberande koncentrationen (MIC).

I Sverige använder de flesta kliniskt mikrobiologiska laboratorier sedan länge diskdiffusionsmetoden för rutinmässig resistensbestämning av snabbväxande sjukdomsframkallande bakterier. Metoden är kvantitativ men resultaten används normalt för en kvalitativ indelning i känslighetsgrupper, S (sensitiv, känslig), I (indeterminant) och R (resistent) enligt definitionerna i SIR- systemet. Andra rutinmetoder för resistensbestämning finns och används i viss utsträckning, t ex brytpunktsmetod med ingjutna koncentrationer i agar (kvalitativ: SIR), Etest som ger ett kvantitativt mått på antibiotikakänslighet (MIC, mg/l), och metoder för påvisande av specifika resistensmekanismer eller resistensgener.

Specialdokument för Stafylokocker, Haemophilus m fl som tidigare refererades till har integrerats med de art-kopplade fotnoterna i MIC- och Zontabeller.


The agar dilution method is the golden standard in Swedish susceptibility testing.

Swedish microbiological laboratories have a long tradition using paper disk diffusion antibiotic suseptibility testing (AST). The method is quantitative but the results are normally interpreted to give a qualitative "recommendation": S (susceptible, sensitiv), I (indeterminate; in previous nomenclature intermediate) and R (resistant).

In Sweden the disk diffusion method has been successfully standardized by Swedish clinical microbiology in collaboration with the SRGA-M. It is used as the routine method for susceptibility testing and as a screening method followed in some instances by gene detection (MRSA, VRE) and in other instances by MIC-determination with broth- or agar-dilution or with Etest (betalactam resistance in pneumococci, chromosomally mediated betalactam resistance in H.influenzae).


RAF & RAF-M

Uppdaterad, 2004-12-08, G Kahlmeter


SRGA & SRGA-M

Revised, 2004-12-08, G Kahlmeter